چرخه عمر دامنه ir.

نمودار چرخه حیات دامنه های ملی های ملی بصورت زیر است :

 

آزاد : در این دوره دامنه آزاد است و هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند اقدام به ثبت و خرید دامنه نماید.

فعال : در این دوره دامنه فعال بوده و مالک میتواند اقدام به تمدید دوباره هم نماید. مدت تمدید به انتهای مدت دامنه اضافه خواهد شد و مدت دامنه در حال حاضر نمیتواند بیشتر از 5 سال باشد.

منقضی : در ضورتی که در طول دوره فعال ، مالک اقدام به تمدید دامنه نکند ، دامین وارد مرحله منقضی میشود ، البته مالک میتواند در طول مدت 30 روزه اقدام به تمدید دامنه نماید.

قفل : در این دوره مالک میتواند با پرداخت جریمه ، دامنه را مجددا تمدید نماید و پس از این مدت دامنه برای ثبت توسط همگان آزاد میشود.

هیچ نظری وجود ندارد